آردین و آویناآردین و آوینا، تا این لحظه: 5 سال و 11 ماه و 28 روز سن داره

آردین و آوینا دو قلوهایی از جنس عشق

آوینا خانم چادر به سر آقا آردین عینک به چشم

از اتفاقات جالب این چند روزه نماز خوندن آوینا خانم است که باعث شده است که من دوربین به دست به دنبالش باشم تا چادری به سر کند و من هم عکس ازش بگیرم آقا آردین هم عینک نمره 1.5 گرفته که باید عینک رو تحمل کنه.آقا آردین هنوز هم حرف نمی زنه همه چیزها را با ایما و اشاره بیان می کند اما آوینا خانم معلم اخلاق هم شده چون می گوید مامان ای کثافت نه چرکولک.همچنین آقا آردین همش در حال شر ریختن در خانه ما هست و در خانه روزی نیست که چیزی را نشکند و بابت این قضیه بارها تنبیه شده است.  
28 دی 1396
1